Taxatie onroerend goed

Voor de ontwikkeling van overheidsplannen dienen onroerende zaken verworven te worden tegen een marktconforme waarde waarbij mede rekening wordt gehouden met eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Indien het plan een verplichtend karakter heeft is de taxatie gebaseerd op volledige schadeloosstelling voortkomende uit de Onteigeningswet. Grondzaken Dienstencentrum waardeert voor u in dit kader op basis van heldere uitgangspunten de schade welke de wederpartij lijdt. Met inachtneming van de regels gesteld in de Onteigeningswet alsmede actuele jurisprudentie geven we een heldere onderbouwing van de verschillende schadecomponenten.

Door onze ervaring op het gebied van het taxeren van onroerend goed stellen wij een actuele marktconforme waarde vast. De waarde onderbouwen wij in professioneel opgestelde taxatierapporten. Een taxatie van Grondzaken Dienstencentrum is altijd uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige. Doordat wij uitsluitend voor (semi) overheden werken kunnen wij onafhankelijkheid garanderen. Wij dienen geen belangen van marktpartijen of particulieren.

Voor de aankoop of verkoop van uw onroerende zaken waarderen wij op basis van marktwaarde. Dit betreft de waarde in het vrije economische verkeer.