Grondverwerving

Plannen voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld woonwijken, bedrijventerreinen, infrastructuur, waterstaatswerken of andere ontwikkelingen zijn lang niet altijd gelegen op eigendom van de uitvoerende overheid. Om uiteindelijk de gewenste plannen te kunnen realiseren dienen de onroerende zaken te worden aangekocht. Indien een grondeigenaar zich beroept op zelfrealisatie zal een samenwerkingsovereenkomst worden aangegaan. In bovenstaande gevallen kan een externe deskundige op het gebied van grondverwerving worden ingeschakeld om de onroerende zaken aan te kopen danwel een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De aankoop kan zowel op basis van vrijwilligheid als op basis van onteigening geschieden. De rentmeesters van Grondzaken Dienstencentrum fungeren in het proces van grondverwerving als de schakel tussen de opdrachtgever en de eigenaar.

Om tot een succesvolle grondverwerving te komen weten de rentmeesters van Grondzaken Dienstencentrum uit ervaring dat een persoonlijke, professionele benadering gekoppeld aan directe communicatie richting de wederpartij de basis vormt. Het is immers van essentieel belang dat de wederpartij het juiste gevoel verkrijgt en dat op integere en correcte wijze wordt onderhandeld. Er wordt derhalve dan ook zorgvuldig en respectvol omgegaan met de inbreng en visie van de wederpartij welke er terdege toe doet. Ook communicatie richting de opdrachtgever is van groot belang. Derhalve heeft Grondzaken Dienstencentrum het Digitale Informatie Systeem ontwikkeld waarin op overzichtelijke wijze de voortgang van het project wordt bijgehouden. Door onze kennis, ervaring en gestructureerde werkwijze zijn wij in staat om de grondverwerving op correcte en efficiënte wijze uit te voeren.